Asahi Shimbunsha (朝日新聞社). “20th Century 100″ (朝日新聞日曜版に連載の「100人の20世紀」を第1回より翻訳。1998年4月より英字新聞 Asahi Evening News 日曜第一面と二面に掲載。2000年8月27日完了)