Serizawa Chosuke, ed. Serizawa Keisuke Exhibition Catalogue. (Asahi Shimbunsha, 2005).